2017-03-16 09:13:34

Informacja o projekcie oraz warunki udziału


W związku z realizacją projektu - Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)

                 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy 

Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

Ogólne informacje o projekcie

 1. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 191 osób, wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo(zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, niskowykwalifikowanych, oraz kobiet)
 2. Okres realizacji projektu 01.08.2015 r. do 30.06.2016 r.
 3. Budżet  projektu wynosi 2 665 260,00 zł

Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • osoby długotrwale bezrobotne-to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

        Zaplanowane działania do zrealizowania w projekcie:

 • staż - 115 osób( z jednoczesną możliwością zwrotu części kosztów przejazdu, oraz częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7)
 • jednorazowe środki na podjecie własnej działalności gospodarczej -35 osób
 • refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia miejsca pracy- 41 osób

W przypadku wniosków na staż realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres minimum trzech miesięcy.

Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

 

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Logo załącznik RPO_logo_old.jpg 2017-03-16 09:13:45 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 16.03.2017 08:13
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2017 08:17
Liczba wyświetleń: 10268

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:13 Paweł Kępiński