2017-01-18 14:52:48

Informacja o projekcie oraz warunki udziału


Logo1                                                                                         Logo 2

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego


 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)"
realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Ogólne informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 2. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 173 osób młodych w wieku 18-29 lat. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez niwelowanie barier utrudniających start zawodowy na rynek pracy.
 3. Projekt realizowany będzie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.


Beneficjenci ostateczni

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat z ustalonym Profilem Pomocy I lub II, z kategorii NEET, spełniających łącznie następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni);


We wskazanej grupie wiekowej, projekt adresowany jest w szczególności do:

 • osób długotrwale bezrobotnych (min. 30 os.) osoby te należy definiować zgodnie z definicją PO WER (zgodnie z którą są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat; osobę bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25- 29 lat);
 • osób niepełnosprawnych (min. 3 osób);
 • osób o niskich kwalifikacjach (min 75 os. -osoby które mają wykształcenie od podstawowego do liceum; osoby ze szkołą policealna i wyższym wykształceniem nie kwalifikują się dog grupy osób o niskich kwalifikacjach)

Ścieżka beneficjenta

Ścieżka uczestnictwa w projekcie zakłada indywidualną i kompleksową pomoc obejmującą:

 1. założenie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 2. usługę pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,
 3. wsparcie stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby zapisane  w IPD w postaci form wsparcia ( staż (w tym możliwość częściowego zwrotu kosztów przejazdu w kwocie do 100 zł oraz częściowego zwrotu kosztów opieki dzieckiem lub dzieci do lat 7 w kwocie do 200 zł), bon na  zasiedlenie, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej)

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formy wsparcia  w ramach projektu.

W przypadku wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne, realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy (nieprzerwany okres co najmniej 90 dni) na minimum 1/2 etatu.

W przypadku bonów na zasiedlenie niniejsza forma wsparcia realizowana będzie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66n.)

Obowiązki uczestnika projektu

 1. Beneficjent wypełnia i podpisuje deklarację uczestnika projektu, w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu, w momencie skierowania na fakultatywną formę wsparcia u swego doradcy klienta. Podpisując dokumenty uczestnik akceptuje warunki udziału w projekcie realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Brak akceptacji warunków uczestnictwa wyklucza możliwość udziału w finansowych formach wsparcia dostępnych w projekcie.
 2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania wszystkich żądanych danych osobowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Na etapie postępowania rekrutacyjnego beneficjent projektu zobowiązuje się, że po zakończeniu udziału w projekcie i podjęciu pracy, dostarczy do Urzędu odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. kopię umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej).
 4. Beneficjent zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w oferowanym mu wsparciu. Każde przerwanie uczestnictwa winno zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie z podaniem dokładnej przyczyny.
 5. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu lub stażu, jest zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA (dawne L4), które beneficjent ostateczny zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie  do PUP Braniewo.
 6. Beneficjent projektu zobowiązany jest do powiadomienia PUP Braniewo o wszelkich przyznanych mu świadczeniach (np. z ZUS-u, z MOPS-u).

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców oraz  osoby bezrobotne  spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.Wnioski na poszczególne formy wsparcia są do pobrania  na naszej stronie internetowej http://bip.pupbraniewo.pl


Serdecznie zapraszamy

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Warunki udziału załącznik warunki udziału.pdf 2017-01-18 14:55:29 Kępiński Paweł
Informacja o projekcie załącznik formatka.pdf 2017-01-18 14:56:03 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 18.01.2017 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2017 13:57
Liczba wyświetleń: 11588

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 18.01.2017 13:55 Paweł Kępiński
2 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 18.01.2017 13:52 Paweł Kępiński