2017-01-18 13:43:16

Informacje o projekcie oraz warunki udziału


Logo1                                              Logo3                                          Logo 2

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, że rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)
realizowanego w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy


Ogólne informacje o projekcie

 1. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 196 osób, wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, niskowykwalifikowanych, oraz kobiet)

 2. Okres realizacji projektu 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • osoby długotrwale bezrobotne-to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).


Zaplanowane działania do zrealizowania w projekcie:

 • staż - 45 osób ( z jednoczesną możliwością zwrotu części kosztów przejazdu, oraz częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7),
 • jednorazowe środki na podjecie własnej działalności gospodarczej - 25 osób (kwota 24 000 zł),
 • refundacje kosztów wyposażenia, doposażenia miejsca pracy - 40 osób ( kwota 24 000 zł),
 • prace interwencyjne -86 osób (okres refundacji do 30 listopada 2017 r.).

                 
W przypadku wniosków na staż realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres minimum trzech miesięcy.


Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Warunki udziału w projekcie załącznik Warunki udziału w RPO. III.2017.pdf 2017-01-18 13:44:33 Kępiński Paweł
Informacje o projekcie załącznik informacja o projekcie RPO.III.2017.pdf 2017-01-18 13:44:48 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 18.01.2017 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2017 08:09
Liczba wyświetleń: 10697

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje o projekcie oraz warunki udziału 18.01.2017 12:43 Paweł Kępiński