2016-02-17 15:08:44

Informacja o projekcie oraz warunki udziału


Logo1                                                                                         Logo 2

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, że rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)
realizowanego w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy


Ogólne informacje o projekcie

 1. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 191 osób, wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo(zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, niskowykwalifikowanych, oraz kobiet)

 2. Okres realizacji projektu 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.


Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • osoby długotrwale bezrobotne-to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).


Zaplanowane działania do zrealizowania w projekcie:

 • staż - 22 osoby( z jednoczesną możliwością zwrotu części kosztów przejazdu, oraz częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7),
 • jednorazowe środki na podjecie własnej działalności gospodarczej -20 osób (kwota 22 500zł),
 • refundacje kosztów wyposażenia, doposażenia miejsca pracy -20 osób ( kwota 22 500zł),
 • prace interwencyjne -102 osoby(okres refundacji 6 miesięcy +3 miesiące zatrudnienie z własnych środków).

                 
W przypadku wniosków na staż realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają  deklarację zatrudnienia na okres minimum trzech miesięcy.


Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 17.02.2016 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017 08:42
Liczba wyświetleń: 12948

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 17.02.2016 14:09 Paweł Kępiński
2 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 17.02.2016 14:09 Paweł Kępiński
3 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 17.02.2016 14:08 Paweł Kępiński