2015-05-05 13:22:48

Informacja o projekcie oraz warunki udziału


Informacja o projekcie oraz warunki udziału

Logo1                                                                                         Logo 2

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego

 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Ogólne informacje o projekcie

 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 2. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 194 osób młodych w wieku 18-29 lat. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)poprzez niwelowanie barier utrudniających start zawodowy na rynek pracy.
 3. Projekt realizowany będzie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 4. Budżet projektu wynosi 1 325 400,00 zł

Beneficjenci ostateczni

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat z ustalonym Profilem Pomocy I lub II, z kategorii NEET, spełniających łącznie następujące warunki:

 • nie pracuje oraz posiada status osoby bezrobotnej,
 • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i   kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

We wskazanej grupie wiekowej, projekt adresowany jest w szczególności do:

 • osób długotrwale bezrobotnych (min. 78 os.) osoby te należy definiować zgodnie z definicją PO WER
 • zgodnie z którą są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat
 • osobę bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25- 29 lat
 • osób niepełnosprawnych (min. 3 osób),

Warunkiem uczestnictwa będzie niekorzystanie z form aktywizacji finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Ścieżka beneficjenta

Ścieżka uczestnictwa w projekcie zakłada indywidualną i kompleksową pomoc obejmującą:

 1. założenie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 2. usługę pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,
 3. wsparcie stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby zapisane w IPD w postaci form wsparcia ( staż, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, szkolenia indywidualne)

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formy wsparcia w ramach projektu.

W przypadku wniosków na staż oraz szkolenia indywidualne, realizowane będą wyłączenie wnioski, które zawierają deklarację zatrudnienia na okres trzech miesięcy.

W przypadku bonów zatrudnieniowych i bonów na zasiedlenie niniejsze formy wsparcia będą realizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z art. 66m. i art. 66n.)

Obowiązki uczestnika projektu

 1. Beneficjent wypełnia i podpisuje deklarację uczestnika projektu, w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu, w momencie skierowania na fakultatywną formę wsparcia u swego doradcy klienta. Podpisując dokumenty uczestnik akceptuje warunki udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Brak akceptacji warunków uczestnictwa wyklucza możliwość udziału w finansowych formach wsparcia dostępnych w projekcie.
 2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania wszystkich żądanych danych osobowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Na etapie postępowania rekrutacyjnego beneficjent projektu zobowiązuje się, że po zakończeniu udziału w projekcie i podjęciu pracy, dostarczy do Urzędu odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. kopię umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej).
 4. Beneficjent zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w oferowanym mu wsparciu. Każde przerwanie uczestnictwa winno zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie z podaniem dokładnej przyczyny.
 5. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu lub stażu, jest zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA (dawne L4), które beneficjent ostateczny zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie do PUP Braniewo.
 6. Beneficjent projektu zobowiązany jest do powiadomienia PUP Braniewo o wszelkich przyznanych mu świadczeniach (np. z ZUS-u, z MOPS-u).

 

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców oraz osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria do udziału w projekcie.

 

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.
     

Wnioski na poszczególne formy wsparcia są do pobrania na naszej stronie internetowej http://bip.pupbraniewo.pl

 

Serdecznie zapraszamy

 

Poniżej do pobrania warunki udziału w projekcie

Wniosek oraz wzór umowy na staż do pobrania pod tym linkiem

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Fundusz Europejski -logo załącznik FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg 2015-05-05 13:28:30 Kępiński Paweł
Unia - logo załącznik UE_EFS_POZIOM-Kolor.jpg 2015-05-05 13:28:39 Kępiński Paweł
Warunki udziału w projekcie załącznik Warunki udzialu.pdf 2015-05-05 13:40:16 Kępiński Paweł
RPO czysty zysk logo załącznik RPO_zdrowie_czysty_zysk_kolor.jpg 2016-04-01 09:53:06 Kępiński Paweł
Fundusz Europejski -logo RPO załącznik FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg 2017-03-16 09:06:02 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 05.05.2015 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2015 07:11
Liczba wyświetleń: 13641

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 05.05.2015 12:44 Paweł Kępiński
2 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 05.05.2015 12:39 Paweł Kępiński
3 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 05.05.2015 12:38 Paweł Kępiński
4 Informacja o projekcie 05.05.2015 12:38 Paweł Kępiński
5 Informacja o projekcie 05.05.2015 12:37 Paweł Kępiński
6 Informacja o projekcie 05.05.2015 12:22 Paweł Kępiński