2016-01-28 12:49:50

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków
o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, zgodnie z art. 150 f ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Informacja o nowym instrumencie aktywizacji: Urząd pracy może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, i działalność ta w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie może być zawieszona.(Wytyczne MRPIPS z 19.01.2016)

Urząd pracy nie może zawrzeć umowy, z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Niewywiązanie się z warunków, , powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis.

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pok. nr 3 - do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Braniewo, 28.01.2016 r.

Druk wniosku do pobrania poniżej w załączniku

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Wniosek o refundację załącznik Wniosek o refundacje 150 f.docx 2016-01-28 12:50:38 Kępiński Paweł
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.) załącznik formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx 2016-01-28 12:51:13 Kępiński Paweł
Ogłoszenie o naborze wniosków - refundacja załącznik Ogloszenie_refundacja.pdf 2016-01-28 12:51:52 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 28.01.2016 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2016 12:06
Liczba wyświetleń: 5011

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 12:06 Paweł Kępiński
2 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 12:05 Paweł Kępiński
3 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 12:05 Paweł Kępiński
4 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 11:56 Paweł Kępiński
5 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 11:55 Paweł Kępiński
6 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 11:49 Paweł Kępiński