2011-08-02 14:51:10

Krajowe pośrednictwo pracy


Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 1. udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 2. pozyskiwaniu ofert pracy;
 3. upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 4. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 5. informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 6. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 7. współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 8. informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 1. dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 2. dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 3. równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 4. jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień 08.11.2011
(CAZ.EP)

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 02.08.2011 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2011 12:44
Liczba wyświetleń: 8296

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Krajowe pośrednictwo pracy 08.11.2011 11:37 Grzegorz Rudziński
2 Pośrednictwo pracy 08.11.2011 11:33 Grzegorz Rudziński
3 Pośrednictwo pracy 02.08.2011 13:51 Grzegorz Rudziński