2011-11-08 14:32:56

Pożyczka szkoleniowa


Pożyczka szkoleniowa art. 42 ustawy

Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 08.11.2011 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2014 11:18
Liczba wyświetleń: 6309

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Pożyczka szkoleniowa 08.11.2011 13:32 Grzegorz Rudziński