2010-12-31 10:16:00

Indywidualny Plan Działania


 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
IPDUSTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1725)Indywidualny plan działania (IPD) -
oznacza to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. (Art. 2 ust 1pkt 10a)

Przygotowanie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy

Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, może przygotować indywidualny plan działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu doprowadzenia do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy.

Indywidualny plan działania jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

1) działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;

2) działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;

3) planowane terminy realizacji poszczególnych działań;

4) formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;

5) termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.


Przygotowanie indywidualnego planu działania jest obowiązkowe dla:

1) bezrobotnego do 25 roku życia,

2) bezrobotnego powyżej 50 roku życia,

3) bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych,

4) bezrobotnego bez doświadczenia zawodowego,

5) bezrobotnego, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia

- o ile pozostaje on nieprzerwanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji, a indywidualny plan działania nie został przygotowany dla niego wcześniej.

Przygotowanie indywidualnego planu działania musi zostać zakończone nie później niż przed upływem 30 dni.

Dla bezrobotnego, który jest w trakcie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych albo prac społecznie użytecznych powiatowy urząd pracy przygotowuje indywidualny plan działania nie później niż 90 dni po zakończeniu uczestnictwa w określonej formie pomocy.

Przygotowanie indywidualnego planu działania musi zostać zakończone nie później niż przed upływem 30 dni.


Starosta, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który:

 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
  •     120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  •     180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  •     270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • z własnej winy przerwał inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany wyżej;
 • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany wyżej;
   

Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy (…) nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, (…)

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 31.12.2010 09:16
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2011 09:07
Liczba wyświetleń: 3214

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 09:07 Grzegorz Rudziński
2 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 09:06 Grzegorz Rudziński
3 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 09:04 Grzegorz Rudziński
4 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 08:55 Grzegorz Rudziński
5 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 08:55 Grzegorz Rudziński
6 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 08:53 Grzegorz Rudziński
7 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 08:53 Grzegorz Rudziński
8 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 08:45 Grzegorz Rudziński
9 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 08:45 Grzegorz Rudziński
10 Indywidualny Plan Działania 31.12.2010 09:16 Grzegorz Rudziński