2010-12-31 10:16:00

Indywidualny Plan Działania


 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
IPD


USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415)


 

Indywidualny plan działania (IPD) - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. (Art. 2 ust 1pkt 10a)

Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, może przygotować indywidualny plan działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu doprowadzenia do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy. (Art. 34a. ust. 1.)

Indywidualny plan działania jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera:
- działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;
- działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;
- planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
- formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
- termin i warunki zakończenia realizacji IPD.

Przygotowanie IPD dla bezrobotnego jest obowiązkowe w przypadku nieprzerwanego pozostawania bezrobotnego w rejestrze, przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji i musi zostać zakończone nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji.


Starosta pozbawia statusu bezrobotnego (Art. 33 ust.4.)  który:
1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji lub udziału w innej formy pomocy określonej w ustawie ;
2. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
3. z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie (…)

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.


Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy (art. 33 ust. 4a):
- nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
- nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
- nie podjął albo przerwał IPD (…).
Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 31.12.2010 09:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3744

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował